Według danych rządowych 9,55% PKB Polski tworzą zamówienia udzielane przez sektor publiczny

Według danych rządowych 9,55% PKB Polski tworzą zamówienia udzielane przez sektor publiczny. W 2017 r. ich wartość wynosiła 163 mld zł, a w 2018 r. było to około 202 mld zł. Mowa tutaj tylko o zakupach dokonywanych w procedurze zamówień publicznych. W zasadniczej części są to przetargi. Obecnie obowiązująca ustawa wprowadza szereg obostrzeń, które mocno zawężają ilość konkurentów, a także utrudniają pomyślną realizacje zamówień. Dlatego tak często przetargi są pomijane w działalności firm z sektora MŚP.

Nowe przetargi od 2021 r.

Zamawiający dostrzegli, że przetargi są co raz mniej atrakcyjne. Zjawisko to mocno ograniczyło konkurencję. Dowodem na to jest fakt, że w 2017 r. w ok. 43% postępowaniach wpłynęła tylko jedna oferta. Dlatego we wrześniu 2019 r. zakończyła się procedura uchwalania nowego Prawa Zamówień Publicznych. Zmieniona ustawa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Rząd liczy głównie na zaangażowanie się w przetargi ze strony www.pressinfo.pl małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego nowelizacja wprowadza wiele uproszczeń i mechanizmów ochrony wykonawców.

Jak zmienią się przetargi?

Ustawodawca dostrzegł, że wadliwe procedury oraz brak kompromisowego podejścia ze strony urzędników, może doprowadzić do bankructwa wykonawców. Ponadto, celem zmian było otworzenie się na mniejsze podmioty. Dlatego nowe przetargi mają być:

  • oparte o elastyczne procedury, nie dyskwalifikujące przedsiębiorców za błahe uchybienia,
  • wolne od klauzul umownych naruszających równowagę stron – katalog postanowień niedozwolonych (abuzywnych),
  • ogłaszane w jednym miejscu tj. Biuletynie Zamówień Publicznych, aby łatwiej było odnaleźć trwające przetargi,
  • lepiej rozliczane – zasadą mają być zaliczkowe i częściowe płatności za realizowane zamówienie.

Zmienić się ma również sposób rozstrzyganie ewentualnych sporów. W pierwszej kolejności konflikty mają być rozwiązywane w drodze mediacji lub koncyliacji. W razie niepowodzenia, spór trafi pod wyspecjalizowany Sąd do spraw zamówień publicznych. Przetargi generują bardzo skomplikowane i długotrwałe procesy. Dlatego wymagana jest większa wiedz i doświadczenia Sędziów. Nowe prawo ma jednak ograniczać ilość konfliktów. Można więc mieć nadzieję, że Sąd ten nie będzie zbytnio obciążony. Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych należy ocenić pozytywnie. Każda nowelizacja od lat krytykowanej ustawy jest lepsza, niż stan obecny.

People obraz autorstwa pressfoto - www.freepik.com